Oil Contamination as presented by: 990 PX

July 16, after a pipeline explosion that led to the leakage of oil into the sea, the Chinese authorities closed the main port in the north of Dalian. W miejscu tym znajduja sie – nalezace do najwiekszych w Chinach – rezerwy ropy. In this place are - of the largest in China - oil reserves. Chinskie sluzby morskie staraja sie zebrac plame ropy zajmujaca prawie 50 km2 . Chinese maritime professionals strive to gather the oil stain dedicated nearly 50 km2. Wedlug wladz, do Morza Zóltego przedostalo sie 1500 ton ropy. According to the authorities, escaped into the Yellow Sea with more than 1,500 tonnes of oil. Z pozarem, do którego doszlo po wybuchu w piatek wieczorem, przez ponad 15 godz. The fire, which took place after the outbreak on Friday evening, over 15 hours. walczylo kilka tysiecy strazaków. Several thousand firefighters fought. Tymczasem w USA, wedlug informacji przedstawicieli koncernu BP, udalo sie opanowac wyciek ropy do Zatoki Meksykanskiej (doszlo do niej w wyniku eksplozji z 20 kwietnia 2010 na platformie Deepwater Horizon). Meanwhile in the U.S., according to representatives of the BP group, was curbed oil spill into the Gulf of Mexico (it was a result of the explosion of 20 April 2010 on the platform of the Deepwater Horizon). Koncern BP poinformowal, ze wyciek ropy do Zatoki Meksykanskiej kosztowal juz firme 3,95 mld USD, co obejmuje powstrzymanie wycieku, oczyszczanie wód zatoki oraz odszkodowania przekazane mieszkancom nadbrzeznych stanów i wladzom federalnym. BP said that spill oil into the Gulf of Mexico has already cost the company 3.95 billion USD, which includes halting the leak, clean waters of the bay and the compensation provided residents of coastal states and federal authorities. The water valve and hoses connected to fire him. Activist in costume holding a globe of death bathed in oil. An American flag hangs in the spot oil off the coast of Alabama.

Share/Bookmark

view Oil Contamination as presented by: 990 PXview our privacy policy & terms of service